Management si Guvernare

Tipul masteratului: Aplicativ
Durata programului de studiu: 4 semestre
Nr. credite: 120
Statutul: acreditat ARACIS
Coordonator: Prof. univ. dr. Mihaela Vlasceanu

Cui i se adreseaza programul:  Programul se adresează tuturor celor care doresc să găsească soluţii concrete la probleme care vizează, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale. Oferta educaţională se adresează funcţionarilor publici care doresc să se perfecţioneze în domeniul guvernării şi gestionării resurselor publice, tinerilor antreprenori care doresc să aprofundeze practicile şi conducerea organizaţională, absolvenţilor de studii universitare care doresc să cunoască cele mai eficiente mijloace de inserţie rapidă pe piaţa muncii şi persoanelor deja angajate în organizaţii, care doresc să cunoască cele mai eficiente instrumente de promovare şi dezvoltare a carierei.

Misiune şi obiective:
Oferind o perspectivă interdisciplinară de analiză a practicii managementului şi a domeniului guvernării, programul urmareste sa creeze absolventilor următoarele cunoştinţe, competenţe şi abilităţi:
• Intelegere, analiza si interpretare:
• Cunoaşte specificul organizării şi funcţionării sectorului public, pe de o parte, şi a celui privat, pe de altă parte, şi are capacitatea de a aprecia, discuta şi argumenta cum organizaţiile sectorului public influenţează strategiile şi performanţele firmelor de afaceri şi invers;
• Cunoaşte conceptele centrale ale procesului politicilor publice şi poate formula propuneri de politici publice;
• Cunoaşte starea administraţiei publice actuale din România, măsurile de reformă şi rezultatele acestora şi poate elabora un model propriu de reformare a sectorului public, susţinut cu argumente;
• Cunoaşte impactul mediului de afaceri local asupra guvernării corporative şi poate proiecta structura de conducere a unei corporaţii;
• Cunoaşte terminologia specifică din domeniul contabilităţii şi instrumentele de bază ale analizei financiare şi are capacitatea de a interpreta rapoartele financiare;
• Cunoaşte modelele relevante din domeniul culturii organizaţionale şi poate identifica elementele culturale în funcţie de care sunt proiectate şi conduse procesele şi activităţile de resurse umane; poate realiza auditul cultural al unei organizaţii sau instituţii;
• Cunoaşte principalele modele de analiză a corupţiei şi a sistemelor de măsurare a corupţiei şi poate proiecta o politică publică anticorupţie;
• Cunoaşte şi înţelege noţiunile referitoare la managementul ciclului de proiect şi modul de gestionare a instrumentelor structurale şi are capacitatea de a evalua un proiect şi, totodată, de a evalua modul de alocare şi gestionare a fondurilor comunitare;

Instrumental-aplicative:
• Prin implicarea în exerciţii practice de simulare a unor situaţii ce necesită o decizie urgentă, deprinde abilitatea de confruntare cu puncte de vedere diferite şi argumentare a propriei opinii;
• Prin implicarea în exerciţii practice a căror rezolvare necesită puternice interacţiuni de grup deprinde abilitatea de a comunica şi a lucra eficient într-un grup;
• Prin însuşirea informaţiilor privind etapele de pregătire a unui proiect propus spre finanţare deprinde abilităţile necesare operării cu tehnicile şi metodele specifice managementului de proiect.
• Însuşirea cadrului deontologic al cercetării sociale şi a principiilor neutralităţii axiologice;
• Implicarea în dezvoltarea instituţională din România prin temperarea atitudinilor negativiste şi fataliste cu privire la corupţie; sensibilizarea la problematicile globale, înţelese ca probleme ale fiecărui individ.

Atitudinale si de comunicare:
• Formularea de repere pentru stilul propriu de prezentare şi de implicare a propriei persoane în raport cu ceilalţi membri ai unei organizaţii sau ai unei comunităţi;
• Asimilarea şi internalizarea valorilor voluntariatului, a sensului cetăţeniei şi a forţei comunităţii, a importanţei spiritului altruist şi sensibilităţii faţă de semenii în nevoie, a responsabilităţii individuale pentru conduită;
• Conştientizarea importanţei dimensiunii etice a comportamentului managerial şi însuşirea principiilor eticii publice şi a eticii în afaceri, precum şi a aspectelor etice ale relaţiei public-privat;
• Încurajarea dezvoltării unor atitudini tolerante faţă de diferenţele sociale; formarea şi dezvoltarea unor atitudini favorabile faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

Structură:
Programul are o structură tripartită. Prima parte include discipline de bază obligatorii pentru toţi cursanţii, acestea asigurând fundamentele cognitive si analitice comune de referinţa. Partea a doua include discipline de cunoaştere avansată, obligatorii pentru toţi cursanţii, prin care se asigură aprofundarea cunoştinţelor si abilitaţilor practice din domeniile managementului si guvernării. Partea a treia a programului lansează principalele trei direcţii de pregătire, pe care masteratul le propune propriilor cursanţi. Aceste direcţii de pregătire sunt formulate sub forma a trei pachete opţionale de pregătire complementară (pe scurt, module):
• Pachetul 1, resurse umane şi comportament organizaţional: oferă cursanţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe şi abilităţi legate de: planificarea carierei; politicile de resurse umane; derularea procedurilor de rectutare şi selecţie a resurselor umane în organizaţii; practica organizaţională; proiectarea proceselor de muncă în firme şi ong-uri; conducerea organizaţiilor.
• Pachetul 2, management public şi politici naţionale şi europene: oferă cursanţilor cunoştinţe şi abilităţi legate de: funcţionarea managementului public în România şi în alte state europene; elaborarea şi formularea politicilor publice, la nivel naţional, european şi internaţional; funcţionarea administraţiei publice, la nivel central şi local; modalităţile în care statul gestionează resursele publice; strategiile de evaluare a politicilor publice.
• Pachetul 3, management financiar: oferă cursanţilor cunoştinţe şi abilităţi legate de: pieţele de capital şi instituţiile financiare; analiza strategiilor financiare şi a managementului performanţelor; finanţarea proiectelor internaţionale; contabilitate şi analiză financiară; politici economice, naţionale şi europene.

Cursuri:

Cursuri obligatorii:
Probleme cheie în management şi organizaţii
Managementul public şi mediul de afaceri
Politici publice şi organizaţiile sectorului privat non-profit
Managementul organizaţiilor inter, multi şi transnaţionale
Guvernare şi politici publice
Guvernare corporativăşi managementul corporaţiilor transnaţionale
Metode cantitative şi analiză de politici
Contabilitate şi analiză financiară
Practică de specialitate

Pachetul I: Resurse umane şi comportament organizaţional
Managementul resurselor umane în context european şi internaţional
Politici de personal şi comportament organizaţional
Cultura organizaţională
Team Building şi metoda studiului de caz

Pachet II : Management şi politici naţionale şi europene
Politici economice europene Instituţii şi politici anti-discriminare
Politici ale egalităţii de gen
Corupţie şi politici anti-corupţie

Pachet III : Management financiar
Managementul fondurilor comunitare
Pieţe de capital şi instituţii financiare
Managementul finanţării de proiecte internaţionale
Management financiar

Bibliografie:
Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Management si Guvernare.doc36 KB